بیمه مسئولیتی چیست

قانون مدنی تعریف دقیق و روشنی از مسئولیت دارد. بر اساس بند 328 قانون مدنی ایران، هر کسی که باعث ضرر و زیان مالی یا جانی به فرد دیگری شود، در قبال حبران آن مسئول است. مدیران کسب و کارها و سایر [...]

مزایای بیمه مسئولیت چیست؟

همانطور که همه ما می دانیم، رفتار و فعالیت های تک تک افراد جامعه، بر زندگی ما و آدم های اطرافمان تاثیری انکار نشدنی دارد و با گسترش روز افزون روابط در سطح اجتماعی، هر فردی ممکن است مرتکب عملی شود [...]