بیمه مسئولیتی چیست

قانون مدنی تعریف دقیق و روشنی از مسئولیت دارد. بر اساس بند 328 قانون مدنی ایران، هر کسی که باعث ضرر و زیان مالی یا جانی به فرد دیگری شود، در قبال حبران آن مسئول است. مدیران کسب و کارها و سایر [...]