در اخبار و مقالات

قانون مدنی تعریف دقیق و روشنی از مسئولیت دارد. بر اساس بند 328 قانون مدنی ایران، هر کسی که باعث ضرر و زیان مالی یا جانی به فرد دیگری شود، در قبال حبران آن مسئول است.

مدیران کسب و کارها و سایر افرادی هم که مانند پزشکان به نوعی خود اشتغال محسوب می شوند، باید به این موضوع توجه داشته باشند که اگر فردی در زمان حضور در محل کسب و کار آنها دچار حادثه شود یا اگر مشتری یا هر فرد دیگری به واسطه محصول تولیدی یا فروخته شده توسط آنها دچار آسیب شود، آنگاه قانون آنها را مسئول می داند و وظیفه جبران خسارت های مالی یا جانی پیش آمده بر دوش آنها است.

راه حل پیشنهادی شرکت بیمه سامان برای آمادگی در برابر این خطر بالقوه، بیمه مسئولیت سامان است. در ادامه با ما همراه باشید تا با این نوع از بیمه آشنا شویم و مزایای بیمه مسئولیت را بهتر درک کنیم.

بیمه مسئولیت چیست؟

اصطلاح بیمه مسئولیت یا بیمه مسئولیت مدنی، به نوع حاصی از بیمه اشاره دارد که شخص حقیقی یا حقوقی بیمه شده را در برابر ادعاهای ناشی از صدمات و خسارات وارده به حان یا مال افراد دیگر بیمه می کند.

بیمه مسئولیت تمام هزینه های قانونی فرد بیمه شده در قبال خسارت به شخص سوم را پرداخت می کند. باید توچه داشته باشید که عمده تفاوت همه بیمه های مسئولیت، از حمله بیمه مسئولیت سامان این است که در این نوع بیمه، هزینه خسارت نه به فرد بیمه شده، بلکه از طرفه بیمه گذار به شخص آسیب دیده پرداخت می شود.

نحوه کارکرد بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت انواع مختلفی دارند که هر کدام تابع شرایط و ضوابط خاص خود هستند. اما نحوه کارکرد کلی همه این بیمه تا حد زیادی به هم شباهت دارد. در این نوع بیمه نامه ها قرار دادی میان شرکت بیمه کننده و شخص بیمه گذار منعقد می شود.

بر اساس این قرار داد، مزایای بیمه مسئولیت این است که تا زمانیکه بیمه گذار مبلغ مشخص شده توسط شرکت بیمه در قرار داد را پرداخت کند، مسئولیت پرداخت ضرر و زیان های (تایید شده از سوی قانون) وارده به اشخاص ثالث از سوی فرد بیمه گذار یا کسب و کار مطبوع او، بر عهده شرکت بیمه است.

البته میزان هزینه پرداختی به شروط ضمن قرارداد بیمه هم وابسته است و برای مثال شرکت بیمه هزینه ای در برابر اعمال مجرمانه یا اعمالی که در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت نمی کند.

البته این امکان برای بیمه گذار وجود دارد که با استفاده از کلوزها یا همان گزینه های اضافی مختلف، میزان پوشش قرارداد بیمه خود را افزایش داده و موارد محتمل بیشتری را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

انواع بیمه مسئولیت سامان

همانطور که پیش از این هم اشاره شد، بیمه های مسئولیت یکی از انواع بیمه های ارائه شده توسط شرکت بیمه سامان هستند.

بیمه مسئولیت سامان در چهار دسته کلی زیر به بیمه گذاران ارائه می شود

– بیمه مسئولیت مدنی

– بیمه مسئولیت کارفرما

– بیمه مسئولیت پزشکان؛ و

– بیمه مسئولیت سازندگان بنا

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید