بیمه نامه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی است که در اثرحوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند، بغیر از راننده مسبب حادثه.

خطرات مورد تعهد
در بیمه شخص ثالث خطرات زیر تحت پوشش بیمه است:

 • تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه
 • خسارتهایی که از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
 • پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث شامل دیه و ارش (دیه نقص عضو موقت که توسط قاضی تعیین می‌شود)
 • جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.
 • جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث

خطرات خارج از تعهد
موارد زیر از شمول بیمه شخص ثالث خارج است:

 • خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه مسبب حادثه
 • خسارت‌های وارده به محمولات وسائل نقلیه مورد بیمه
 • خسارت‌های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
 • خسارت‌های ناشی از جریمه یا جزای نقدی
 • اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی
 • خسارت‌های ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد؛ مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.

توجه: در نگهداری از اصل بیمه نامه ثالث دقت بیشتری صورت گیرد زیرا درصورت مفقود شدن اصل بیمه نامه بیمه نامه المثنی صادر نمی گردد و بیمه گر صرفاً گواهی مفقودی بیمه نامه را صادر می نماید و همچنین در زمان تمدید بیمه نامه، سابقه تخفیفی بیمه نامه قبلی در دوره جدید لحاظ نمی شود…(البته چنانچه سابقه بیمه نامه قبلی نزد شرکت بیمه سامان باشد بدلیل دسترس بودن سوابق محاسبه تخفیف پس از استعلام داخلی اعمال می شود.)

اگر از محل بیمه‌نامه هیچ خسارتی پرداخت نشده باشد هنگام تمدید، از تخفیف عدم خسارت بهره‌مند می‌شوید. در غیر اینصورت نه تنها از تخفیف عدم خسارت برخوردار نمی‌گرید، بلکه جریمه سابقه خسارت بیمه‌نامه شخص ثالث نیز به آن اضافه می‌گردد.

*تخفیف عدم خسارت به شرح زیر است :

تخفیف عدم خسارت

درصد

سال اول یعنی درسال دوم بیمه ایی

5%

سال دوم یعنی درسال سوم بیمه ایی

10%

سال سوم یعنی درسال چهارم بیمه ایی

15%

سال چهارم یعنی درسال پنجم بیمه ایی

20%

سال پنجم یعنی درسال ششم بیمه ایی

25%

سال ششم یعنی در سال هفتم بیمه ایی

30%

سال هفتم یعنی در سال هشتم بیمه ایی

35%

سال هشتم یعنی در سال نهم بیمه ایی

40%

سال نهم یعنی در سال دهم بیمه ایی

45%

سال دهم یعنی در سال یازدهم بیمه ایی

50%

سال یازدهم یعنی در سال دوازدهم بیمه ایی

55%

سال دوازدهم یعنی در سال سیزدهم بیمه ایی

60%

سال سیزدهم یعنی در سال چهاردهم بیمه ایی

65%

سال چهاردهم یعنی در سال پانزدهم بیمه ایی

70%

اضافه نرخ

* جرایم پرداخت خسارت به دو دسته خسارت مالی و جانی تقسیم شده است.

دریافت خسارت در سال قبل

جریمه خسارت مالی

جریمه خسارت جانی

یکبار خسارت

20%

30%

دوبار خسارت

30%

70%

سه بار خسارت و بیشتر

40%

100%

نکته: درخصوص مواردی که سابقه استفاده از بیمه نامه(پرداخت خسارت)، یکی از موارد مالی و جانی و تکرار مورد باشد ،تعدد خسارت درصد بالاتر لحاظ می گردد.

جریمه نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث

اگر مالک اتومبیل به هر دلیل بیمه‌نامه شخص ثالث نخریده باشد و یا از بیمه نامه قبلی‌اش حتی یک روز گذشته باشد، بصورت روز شمار معادل حق بیمه مشمول جریمه خواهد بود.

خسارت های قابل تامین

خسارت های بدنی و مالی وارده به اشخاص ثالث به شرح زیر پرداخت می‌شود:

1- خسارت‌های بدنی: هر نوع صدمه و زیانی که در اثر حوادث مشمول بیمه منجر به نقص عضو و از کار افتادگی دائم و یا فوت شخص می‌شود. در این صورت شرکت بیمه دیه مقرر شده از سوی دادگستری را به اشخاص ثالث پرداخت می‌کند و هزینه‌های پزشکی افراد صدمه دیده چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد نیز تا سقف تعهدات جانی علاوه بر غرامت متعلقه(دیه) پرداخت می‌شود.

2- خسارت‌های مالی: هرگونه زیان مستقیمی که در اثر حوادث مشول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود. در شرکت بیمه سامان در حال حاضر خسارت‌های مالی تا سقف تعهد خسارت‌های مالی بیمه‌نامه محدود به 5/2 درصد تعهدات جانی اجباری (مشخص شده توسط قوه قضائیه) بدون کروکی نیروی انتظامی قابل پرداخت است.

3- اعلام خسارت: در صورت بروز حادثه رانندگی، بیمه‌گذار موظف است در اسرع وقت جریان حادثه را به اطلاع بیمه‌گر برساند و مدارک مورد نیاز را تسلیم وی نماید.

4- عدم سازش : بیمه‌گذار یا راننده مسبب حادثه، مجاز نیست بدون موافقت کتبی بیمه‌گر با اشخاص ثالث توافق کند و به صرف اینکه بیمه است، مسئولیت حادثه را بر عهده بگیرد.

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

الف  خسارتهای مالی

1- بدون گزارش نیروی انتظامی

بیمه سامان خسارت وارد شده به اتومبیل را بدون اخذ کروکی در صورتیکه وسیله نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر و پیوسته باشد را پرداخت نماید.

مدارک مورد نیاز به شرح زیر می‌باشد:

– تکمیل فرم قبول تقصیر از سوی مقصر و ریان دیده

– ارائه شناسنامه مالکیت هر دو طرف

– داشتن گواهینامه رانندگی هم برای مقصر و هم برای زیاندیده

– داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث هم سوی مقصر و هم برای زیاندیده

– بازدید از هر دو اتومبیل به صورت همزمان

2- با گزارش نیروی انتظامی

– کلیه مدارک فوق بهمراه کروکی پلیس

نکته: در صورت برهم خوردن صحنه تصادف و یا نداشتن کروکی پرداخت خسارت فقط تا سقف 500 هزار ریال می‌باشد

ب – خسارتهای جانی:

در صورت بروز خسارت جانی و برای دریافت دیه و هزینه های پزشکی ، مدارک زیر مورد نیاز می‌باشد:

بیمه‌نامه مقصر

– گزارش برابر اصل شده کارشناس تصادف با پاسگاه انتظامی محل وقوع تصادف

– اوراق بازجویی برابر اصل شده مقصر و کلیه زیاندیده ها و یا ورثه متوفی

– گواهی برابر اصل شده پزشکی قانونی در مورد مجروحین با گزارش معاینه جسد

– گواهی برابر اصل شده دفن یا خلاصه فوت افراد متوفی

– فتوکپی برابر با اصل شده کلیه صفحات شناسنامه های افراد متوفی

– فتوکپی برابر با اصل شده برگ انحصار وراثت

– رای قطعی دادگاه

صندوق تأمین خسارت های بدنی

از انجایی که مواقعی حادث شده که اتومبیل، بیمه‌نامه شخص ثالث نداشته باشد و یا از صحنه حادثه گریخته باشد و هرگونه حادثه ای که ناشی از وسائط نقلیه به افراد ثالث که در چارچوب قانون بیمه شخص ثالث اجباری پیش بینی نشده است، خسارتی توسط بیمه گر پرداخت نمی گردد؛ اما برای رفاه حال عموم، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، فقط خسارتهای بدنی به اشخاص ثالث را تاحد معین پرداخت می‌کند.

شرح ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده ۲۱ ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ( ۱۷) ، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.

تبصره ۱ ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( ۸) با رعایت تبصره ماده ( ۹) و مواد ( ۱۰) و ( ۱۳) این قانون است.

تبصره ۲ ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.https://b2n.ir/415248

 •  هزینه بیمه شخص ثالث پراید با یک سال تخفیف با در نظر گرفتن مبلغ دیه تعیین شده در سال 92 چقدر می شود؟​

  حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث پراید در سال 1392 برای تعهدات بدنی(دیه) 1,520,000,000 ریال و تعهدات مالی 38,000,000 ریال5,959,350 ریال میباشد.

 •  آیا دیه جرح نیز مانند دیه فوت برای زن و مرد یکسان است؟

  بله

 •  طرات اصلی مورد پوشش بیمه حوادث سرنشین چیست؟

  فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی برای صرفا” راننده مسبب حادثه طبق شرایط بیمه حوادث انفرادی.

 •  در صورت تغییر بیمه نامه از شرکت دیگر به بیمه سامان، آیا سابقه عدم خسارت محفوظ می ماند؟

  1- در صورت ارائه کلیه کوپن های منضم به بیمه نامه سایر بیمه گران و عدم دریافت خسارت انتقال سوابق مورد تائید است.

 •  اگر فرد مقصر بعد از تصادف ماشین خود را تعمیر کند آیا خسارت به زیاندیده پرداخت میشود؟

  اگر فرد مقصر بعد از تصادف ماشین خود را تعمیر کند آیا خسارت به زیاندیده پرداخت میشود؟

 •  برای دریافت خسارت آیا حضور طرفین حادثه الزامی میباشد؟

  در صورت عدم داشتن گزارش پلیس حضور طرفین حادثه همراه با وسائط نقلیه الزامی است.

 •  آیا کامیون های باری و تریلر ها هم میتوانند از بیمه شخص ثالث سامان استفاده کنند؟

  این موضوع منوط به سیاست های درون سازمانی بیمه سامان می باشد.

 •  در بیمه نامه شخص ثالث اگر مقصر گواهینامه رانندگی نداشته باشد، آیا خسارت پرداخت میشود؟

  پرداخت خسارت توسط بیمه گر به زیان دیده الزامی است لیکن طبق مقررات از راننده فاقد گواهینامه کل خسارت پرداختی بازیافت خواهد شد.

 •  در صورتی که بیمه گذار بیمه نامه خود را گم کند، چه اقداماتی باید انجام دهد؟

  با مراجعه به بیمه گر و ارائه سند وسیله نقلیه، کارت مشخصات خودرو و گزارش کلانتری از بیمه گر گواهی بیمه شخص ثالث دریافت نماید.

 •  آیا بیمه شخص ثالت و سرنشین شامل راننده نیز می گردد؟

      بیمه شخص ثالث برای راننده مسبب حادثه موضوعیت ندارد.

 •  در بیمه شخص ثالث منظور از شخص ثالث کیست؟

     کلیه افراد به استثناء راننده مسبب حادثه.

 •  جریمه دیرکرد خرید بیمه شخص ثالث چقدر است؟

     مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری شخص ثالث برای مدت     زمانی که بیمه گذار فاقد بیمه نامه شخص ثالث است.

 

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید