بیمه های باربری واردات – صادرات

از سال 1982 به بعد شرایط بیمه نامه در سه کلوز A,B,C که اصولاً به نفع بیمه گذاران میباشد تعریف شده است.
تقسیم بندی بر مبنای نوع پوشش بیمه‌ای به این صورت می‌باشد:
بیمه با شرایط تمام خطر(All Risks )
بیمه با شرایط B
بیمه با شرایط C
بیمه با شرایط خسارت کلی (Total Loss)
معرفی

خطرات تحت پوشش کلوز C
این کلوز بجز بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات، خساراتی را که منطقاً مرتبط با یکی از موارد ذیل باشد تحت پوشش قرار می دهد:

 1. آتش سوزی یا انفجار
 2. بگل نشستن و زمینگیر شدن ، برخورد باکف دریا ، غرق شدن ، یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 3. واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل و نقل زمینی
 4. تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب
 5. تخلیه کالا در بندر اضطراری
 6. فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
 7. به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی

خطرات تحت پوشش کلوز B
این کلوز بجز بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات، خساراتی که منطقاً مرتبط با یکی از موارد ذیل باشد تحت پوشش قرار می دهد:

 1. تمام خطرات تحت پوشش کلوز C
 2. تلف یا آسیب وارده به کالای مورد بیمه که علت آن یکی از موارد ذیل باشد :

2-1) فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
2-2)به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
2-3)ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور ، محفظه کالا ، کانتینر ، لیفت وان یا محل انبار .
3)زلزله – آتشفشان یا صاعقه
4) تلف شدن کلی هربسته درکشتی یاشناور و یا تلف کلی هر بسته

لازم به ذکر است هم اکنون علاوه بر خطرات مندرج در فوق، خطرات:

 • عدم تحویل یک بسته کامل کالا
 • دزدی
 • قلاب زدگی
 • آبدیدگی
 • روغن زدگی
 • شکست و ریزش
 • خسارات ناشی از کالاهای مجاور

نیز تحت پوشش قرار می‏گیرد.

خطرات تحت پوشش کلوز A
بیمه باربری با کلوز A کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد .این بیمه کلیه خطرات به جزء بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7، را که موجب زیان و یا آسیب به مورد بیمه میگردد، تحت پوشش قرار می دهد .”

 

موارد خارج از پوشش بیمه های باربری واردات – صادرات

این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی گردد:

1) تلف، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار

2) نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه

3) تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل ((بسته بندی )) مندرج در این بند(4-3) شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می گردد، به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد.

4) تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.

5) تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.

6) تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها .

7) آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یاقسمتی ازآن توأم باسوءنیت از طرف هرکس (فقط در کلوز A تحت پوشش می باشد).

8) تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیواکتیو کار کند.

9) استثناء مربوط به عدم قابلیت دریا نوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی .

10) این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد:

11)عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی

12) نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بیمه‌گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسایط مذکور اطلاع داشته باشند.

13) استثناء خطر جنگ

از بین رفتن، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عوامل زیر به هیچ وجه تحت پوشش این بیمه نیست:

14) جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد وخوردهای داخلی ناشی از این امور یا هر گونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم

15) توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور (به استثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.

16) مین، اژدر و بمبهای متروکه یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروکه

17) استثناء خطر اعتصابات

این بیمه به هیچ وجه تلف، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد :

18)عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری ازورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیریهای کارگری، آشوبها یااغتشاشات داخلی شرکت می کنند.

19) اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهای کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی

20) عمل هر تروریسم یا هر شخصی با انگیزه سیاسی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید